Polityka zwrotu
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–Ja/My()niniejszym informuję/informujemy()o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()umowy dostawy następujących rzeczy()umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

–Data zawarcia umowy()/odbioru()

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*)Niepotrzebne skreślić.